WHITE IS WHITE

Договір оферти

Договір оферти

Інтернет-магазин одягу власного бренду WHITE IS WHITE (далі - "Виконавець"), зареєстрований і діє відповідно до законодавства України, керуючись ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Договір купівлі-продажу (далі - "Договір") на нижчевикладених умовах:

1. Терміни і загальні положення.

1.1. Публічна оферта - пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб відповідно до законодавства України, укласти цей Договір на певних умовах.

1.2. Cайт Виконавця - веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://whiteiswhite.in.ua/, яка є офіційним джерелом інформування користувачів про Виконавця та послуги, які їм надаються.

1.3. Акцепт - повне, безумовне і беззастережне прийняття Користувачем умов Публічної оферти Договору.

1.4. Остаточний рахунок - це документ, в якому вказані найменування всіх замовлених товарів і їх вартість.

1.5. Клієнт - фізична особа, яка досягла 18-ти річного віку і вчинила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної в цьому Договорі.

1.6. Сторони - Виконавець та Клієнт.

2. Предмет договору.

2.1. Виконавець бере на себе зобов'язання здійснити продаж товарів Клієнту згідно оформленим замовленням.

2.2. Замовлення може бути оформлене через кошик сайту, по Viber,телефону або сторінки у соціальних мережах.

2.3. Користувач зобов'язується оплатити Виконавцю вартість замовлення.

3. Умови обслуговування.

3.1. При оформленні Замовлення Клієнт вказує наступну обов'язкову інформацію:

- ПІБ (повністю) Клієнта, або одержувача;

- контактний телефон одержувача;

- контактну електронну пошту одержувача (при наявності).

При оформленні замовлення, незалежно від способу, реєстраційні дані повинні бути достовірними.

3.2. Після оформлення замовлення на Сайті він потрапляє до нашого менеджера. Обробивши замовлення (це займає від 3 годин до 24 годин), наш менеджер надсилає Вам остаточний рахунок з реквізитами для оплати.

3.3. З Клієнтом зв'язується менеджер і домовляється про терміни поставки товару Клієнтові. Кінцеві терміни отримання Замовлення Клієнтом залежать від адреси доставки.

3.4. Всі інформаційні матеріали, представлені на Сайті, носять довідковий характер і не можуть в повній мірі передавати достовірну інформацію про властивості і характеристики Товару, включаючи кольори, розміри і форми. У разі виникнення у Клієнта питань, що стосуються властивостей і характеристик Товару, перед оформленням Замовлення, Клієнт повинен звернутися до Виконавця.

3.5. У разі відсутності замовлених Товарів на складі Виконавця, в тому числі з причин, не залежних від Виконавця, Виконавець має право анулювати зазначений Товар із Замовлення Клієнта і повідомити про це Клієнта шляхом направлення електронного повідомлення на адресу, вказану при оформленні замовлення, або за телефоном, вказаним клієнтом при оформленні замовлення.

3.6. У разі анулювання повністю або частково передплаченого Замовлення вартість анульованого Товару повертається Виконавцем Клієнту тим способом, яким Товар спочатку було оплачено.

3.3. Акцептом даного Договору визнається оплата Клієнтом, повна або часткова, вартості відповідного Замовлення і означає повне і беззастережне прийняття Клієнтом умов цього Договору і прирівнюється до власноручного підпису Клієнта під Договором.

3.4. З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, справжня оферта вважається акцептована, а договір укладеним.

3.5.5. З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Клієнта від Договору неприпустимий.

4. Права і обов'язки Сторін:

4.1. Виконавець зобов'язується:

4.1.1. Постачати вироби упаковані звичайним для них чином (в пакетах, сумках).

4.1.2. Перевірити виріб перед відправкою на наявність прикріпленої бирки, на якій міститься наступна інформація: назва фірми виробника, найменування товару.

4.2. Клієнт має право:

4.2.1. Отримувати від Виконавця інформацію про властивості і характеристики Товару, включаючи кольори і розміри .

4.3. Клієнт зобов'язується:

4.3.1. Своєчасно вносити плату.

4.3.2. Виконувати вимоги законодавства України та вимоги Договору.

4.3.3. Утриматися від дій, які принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, в тому числі шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках або іншим способом, який має публічний характер.

Вартість послуг і порядок оплати.

5.1. Виконавець має право надавати Клієнту знижки на Товар і встановлювати програму бонусів. Види знижок, бонусів, порядок і умови нарахування публікуються на Сайті і можуть бути змінені Виконавцем в односторонньому порядку.

5.2. Виконавець має право встановлювати знижки в цілях просування того або іншого способу оплати або доставки Товару. При цьому Виконавець може обмежувати умови дії знижок, зокрема, знижки не поширюються на товари за спеціальною ціною.

5.3. Підсумкова вартість замовлення формується після оформлення замовлення.

5.3. Способи оплати вказані на сайті при оформленні замовлення.

6. Відповідальність Сторін.

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7. Форс-мажор.

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління і т.д., що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).

7.2. Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав, звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, при наявності письмового підтвердження (висновок, довідка) Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору.

7.3. Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов'язується негайно повідомити іншу Сторону і надати підтверджуючі Форс-мажор документи.

7.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняються на весь період дії Форс-мажору.

7.5. У разі дії Форс-мажорних обставин більше 3 місяців кожна зі сторін має право ініціювати припинення Договору.

8. Припинення Договору.

8.1. Дія цього Договору припиняється:

8.1.1. По згоді сторін;

8.1.2. Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов'язань неможливо в зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договору.

8.1.3. У випадках порушення Клієнтом умов передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

9. Обробка персональних даних.

9.1. Клієнт підтверджує, що добровільно і безоплатно надає згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім'я та по батькові, зареєстроване місце проживання та / або фактичне місце проживання, ідентифікаційний номер, дані про державну реєстрацію; банківські реквізити, номери телефонів і адреси електронної пошти, і т.д.) в базі персональних даних Виконавця "Клієнти", в тому числі на збір, реєстрацію, включення в базу даних, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, оновлення, використання, поширення (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення персональних даних в базі даних на території України з метою виконання зобов'язань за цим договором і з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, цивільно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Користувач дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах і тільки з метою виконання зобов'язань за цим Договором, які відповідають об'єктивних причин збору відповідних даних.

9.2. Користувач підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначених Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, із змінами та доповненнями, мета обробки і збору персональних даних.

10. Термін дії оферти.

10.1. Справжня Публічна оферта вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем.

10.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови Пропоновані можливості і / або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Пропоновані можливості на Сайті Виконавця, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої Пропоновані можливості.

11. Заключні положення.

11.1. Сторони встановили, що будь-які суперечки і претензії будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів.

11.2. Акцептуючи дану Оферту, Користувач погоджується, що всі суперечки, пов'язані з даним Договором, будуть розглядатися відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Користувач також погоджується, що всі такі суперечки знаходяться у виключній компетенції судів України.

11.3. Заголовки, що використовуються в статтях і пунктах цієї Оферти, використовуються тільки для посилань і зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють, або впливають на значення і зміст умов цієї Оферти чи її будь-якої частини.

11.4. Якщо якесь із положень цієї Оферти буде визнано недійсним, то дійсність її інших положень від цього не втрачається.

11.5. У всіх випадках, які не передбачені цією офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

Made on
Tilda